Vedtægter

 

Vedtægter for Slagelse-Zealand Square Dancers, SZSD 
Stiftet den 16. marts 2001

 

§1 Formål

Stk. 1

SZSD har til formål at fremme interessen for squaredance, samt at give medlemmerne mulighed for at træne squaredance indenfor klubbens rammer, samt at virke som mødested  og interesseorganisation for klubbens medlemmer.

Stk. 2

 Klubben har hjemsted i Slagelse kommune.

 

§2 Samarbejde

Stk. 1

Klubben kan fremme sit formål gennem samarbejde med relevante organisationer i såvel Danmark som udlandet.

Stk. 2

Bestyrelsen er bemyndiget til af forhandle samarbejdsbetingelser. Samarbejde, der indebærer økonomiske konsekvenser, eller indskrænker klubbens handlefrihed, skal bekræftes ved førstkommende generalforsamling.

 

§3 Medlemmer

Stk. 1

Enhver, der går ind for klubbens formål, kan optages som medlem mod betaling af det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Der er en nedre aldersgrænse på 10 år.

Et medlem tilhører altid én af følgende kategorier:

  • Aktive medlemmer deltager i dansetræning indenfor klubbens rammer. Enten som danser eller instruktør.
  • Støttemedlemmer er medlemmer der ikke ønsker at deltage i klubbens danseaktiviteter eller som klubben ikke kan tilbyde undervisning på et passende niveau.

Stk. 2

Bestyrelsen har til opgave at sikre instruktører til at forestå danseundervisningen og lokaler til danseaftnerne. Instruktører betragtes som aktive medlemmer.

Stk. 3

Alle medlemmer har taleret men ikke stemmeret ved generalforsamlingen .

Aktive medlemmer har altid stemmeret. Støttemedlemmer opnår stemmeret efter 12 måneders ubrudt medlemskab op til generalforsamlingen.

Forud for en given afstemning kan de til enhver tid stemmeberettigede medlemmer ved simpelt flertal vedtage at udvide stemmeretten til også at gælde de øvrige medlemmer.

Stk. 4

I tilfælde af restance af kontingent og/eller danseafgift har man ingen stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem på grund af restance. Genindmeldelse kan finde sted, når skyldig restance er betalt.

 

§4 Kontingent og danseafgift

Stk.1

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2

Danseafgift fastsættes af bestyrelse.

Stk. 3

Indbetalt kontingent og danseafgift kan ikke kræves tilbagebetalt

Stk.  4.

Klubbens instruktører er fritaget for at betale danseafgift med mindre de modtager undervisning.

 

§5 Generalforsamlingen

Stk. 1

Den årlige generalforsamling er klubbens højeste myndighed. Den skal finde sted i januar kvartal og indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage forinden. Indkaldelse kan ske pr. mail. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før datoen for generalforsamlingen.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Stk. 3

Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 flertal blandt de afgivne gyldige stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen skal være tilgængelig under generalforsamlingen.

Skriftlig afstemning skal afholdes hvis mindst ét medlem ønsker det.

Stk. 4

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og stemmetællere.
  • Beretning aflægges af formanden.
  • Revideret regnskab fremlægges af kassereren.
  • Budget, herunder kontingentfastsættelse.
  • Indkomne forslag.
  • Valg.
  • Eventuelt.

§6 Bestyrelse og udvalg

Stk. 1

SZSD ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen, således at formand samt 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg  i lige år, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Af dagsorden fremgår om genvalg modtages.

Der vælges 2 suppleanter, 1 revisor, 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Vedtagelse i bestyrelsen foretages med almindeligt stemmeflertal.

Stk. 2

Kun myndige medlemmer kan vælges til bestyrelsen. 
Medlemmer med betroede poster i andre squaredance klubber kan ikke sidde i SZSD’s  bestyrelse.

Stk. 3

Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller kassereren skal være den ene. Intet medlem hæfter personligt for forpligtelser indgået på klubbens vegne. Ud over det årlige kontingent, samt eventuelt danseafgift, har klubben ingen økonomiske krav overfor medlemmerne.

Klubbens regnskabsår går fra 1/1 – 31/12.

Stk. 4

Det er bestyrelsens overordnede ansvar at sikre at klubben drives økonomisk forsvarligt. Herunder løbende at tilpasse undervisningstilbudene til efterspørgslen.

Stk. 5

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgene er i alle forhold ansvarlige overfor bestyrelsen. Medlemskab er ikke en forudsætning for at deltage i udvalg. Et udvalg aflægger selvstændig beretning overfor generalforsamlingen, hvis ønske om dette er fremsat overfor formanden med samme frist som gælder for indgivelse af forslag.

§7 Opløsningsbestemmelser

Stk. 1

Klubben kan kun opløses, når 2/3 af klubbens fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor ved skriftlig afstemning.

Stk. 2

Videreføres klubbens formål under et andet navn eller en anden organisationsform, men mindst for sammen medlemskreds, betragtes det som en omstrukturering og ikke en opløsning. Omstrukturering skal vedtages efter de samme regler, som gælder for opløsning.

Stk. 3

Ophører klubben med at eksistere, beslutter bestyrelsen, hvorledes klubbens eventuelle formue og aktiver skal opgøres, og herefter fordeles mellem en eller flere anerkendte humanitære organisationer.

Disse vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen d. 6. marts 2008, afløser vedtægter af 1. marts 2002 og træder i kraft ved vedtagelsen.

 

Således vedtaget den 6. marts 2008                                                  Dirigent:

                                                                                                         Formand:

                                                                                                         Kasserer: